Công trình: Đội quản lý lưới điện và Phân chi Nhà Bè

Công trình: Đội quản lý lưới điện và Phân chi Nhà Bè Công trình: Đội quản lý lưới điện và Phân chi Nhà Bè Địa điểm : 393 Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức, H.Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh Chủ đầu tư: Tổng công điện lực thành phố Hồ Chí Minh

Hạng mục thi công:

  • Tổng đài điện thoại – PABX
  • Mạng máy tính – Datanetworking
  • Camera quan sát – CCTV
  • Truyền hình cáp, vệ tinh – CATV, MATV